Privacyverklaring Infoland software

Via de software van Infoland:

  • Zenya- software voor kwaliteitsmanagement (inclusief aanverwante cloud services en apps)
  • iQualify – software voor leren & toetsen

worden persoonsgegevens verwerkt.

Infoland software wordt gebruikt door uw organisatie en wordt daarbij door uw eigen organisatie beheerd. Uw organisatie is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via Infoland software.

In deze privacyverklaring legt uw organisatie uit welke persoonsgegevens er middels Infoland software worden verwerkt, met welk doel en hoe hiermee wordt omgegaan. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Binnen de software worden persoonsgegevens verwerkt. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die rechtstreeks door u worden opgegeven, maar het kan ook gaan om persoonsgegevens die worden ingevoerd door daartoe gemachtigde medewerkers van uw organisatie (beheerders).

Het betreft o.a. de volgende gegevens:

  • Voornaam en achternaam
  • (zakelijk) email-adres
  • Telefoonnummer
  • Functie
  • Afdeling / Organisatie-eenheid
  • IP-adres

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het verlenen van toegang tot Infoland software en het gebruik maken van de diensten binnen de software. Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden door uw organisatie worden verwerkt, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die met u is aangegaan of uw organisatie dit op grond van de wet mag of moet doen.

Registreren
Voor de meeste onderdelen van de Infoland software geldt dat u er pas gebruik van kunt maken nadat een gebruikersaccount voor u is geregistreerd. Het aanmaken van een gebruikersaccount wordt verzorgd door daartoe gemachtigde medewerkers van uw organisatie (beheerders).

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekking aan derden
Uw organisatie zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die zij met u zijn aangegaan. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Zenya, onze online service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies
Binnen Infoland software wordt gebruik gemaakt van cookies voor diverse, functionele doeleinden.
Daarbij kunt u denken aan:
– onthouden van invoer zodat u e.e.a. een volgende keer niet opnieuw hoeft in te typen / in te stellen
– onthouden van historie (t.b.v. navigeren door de applicatie)
– onthouden van sessie-status (ingelogd/niet ingelogd)
– onthouden van persoonlijke voorkeuren (bijv. kolombreedtes, open/dichtklappen van panelen)

Het inschakelen van cookies in uw browser is vereist voor een correcte werking van de software.

Bij gebruik van de Infoland software worden geen cookies geplaatst door derden.
De enige uitzondering daarop, is wanneer u (vanuit de context van de Infoland software) doelbewust gebruik maakt van diensten van derden, bijvoorbeeld als u een document vanuit Zenya gaat bewerken in Office Online van Microsoft.
Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy-verklaringen van de betreffende partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Bij gebruik van de Infoland software wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics, noch van vergelijkbare partijen.

Beveiliging
Wij nemen doorlopend passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De organisatie die aan u een gebruikersaccount voor de Infoland software heeft verstrekt, bepaalt hoe lang (persoons)gegevens binnen de software worden bewaard.

Appstores
Apps zijn te downloaden via de appstores; Google Play en de App Store van Apple . Uw organisatie heeft geen invloed op de persoonsgegevens die de aanbieders van deze appstores verwerken en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen van de aanbieder van de appstore waarmee u de app heeft gedownload.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Mocht u verder, na het lezen van deze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben over de omgang met persoonsgegevens binnen Infoland software, dan kunt u het beste contact opnemen met uw organisatie via de contactgegevens die u reeds bekend zijn.